Foreningen STENVAD MOSEBRUG

På denne midlertidige hjemmeside kan du få viden om foreningen Stenvad Mosebrug og projekt Folkets Fabrik – Norddjurs Kommunes fremtidige fyrtårn i midten

Skulle du ikke få svar på dine spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os

Sidste nyt

Her kan du få viden om

Hvad skal der ske med Stenvad Mosebrug ?

Nyt liv i den historiske ramme

Mosebrugets centrale funktion er fortsat være en kulturhistorisk turistattraktion, hvor egnen og fabrikkens historie formidles.

Mosebrugets funktion som mødested gøres yderligere indbydende og dynamisk for folk, livet og udviklingen midt i Norddjurs”. Der er en stor lokal lyst til at bruge Fabrikken meget mere hele året.

Så derfor åbnes op for, at den lokalhistoriske ramme kan fyldes med mere liv, flere målgrupper, flere oplevelser, nye muligheder og flere fællesskaber.

På den måde skabes der forbindelse mellem fortiden og fremtiden. Oplevelser, samvær og udfoldelser sættes i et perspektiv, og både historien, nuet og fremtiden står stærkere frem. Det giver god mening at lade historien tale, mens nutiden leves, og fremtiden skabes.

Fleksible rammer med plads til mere og flere

Med en innovativ tilgang til den gamle smukke fabrikshal, skabes plads til at favne en mangfoldighed af brugere og aktiviteter, stadig i hyggelige og uformelle rammer. Midt i de historiske rammer indrettes Mosebruget også som mødested for flere nye og gamle borgere, besøgende, foreninger, erhvervslivet, iværksættere, og interessegrupper i alle aldre.

Den gamle fabrikshal ombygges, så den historiske formidling fornyes og fabrikshallen gøres endnu mere fleksibel. Man skal hurtigere og nemmere kunne veksle mellem aktiviteter og funktioner, som f.eks. spisning, koncert, dans, foredrag, konferencer, fester mm., og det skal være nemmere at flere forskellige aktiviteter kan foregå samtidigt.

Projekt Folkets Fabrik er starten på mere

Ombygningen af fabrikshallen er tænkt som første skridt i forsat at udnytte stedets potentiale i højere grad. Derfor er udeområder, øvrige bygninger, banen og mosen, som mange har haft rigtig gode ideer og ønsker til, stadig meget vigtige indsatsområder i det forsatte arbejde med at opkvalificere Mosebruget.

Hvad kommer af aktiviteter?

Mosebruget åbnes op for nye aktiviteter og funktioner, og hverdagslivet inviteres indenfor. Mosebrugets muld bliver spirekasse for oplevelser, initiativer og udfoldelse indenfor områder som kultur, historie, natur, landliv og iværksætteri.

Det skal summe af velkendt og nyt

Det liv, der fremover skal summe i Mosebruget, skal både være velkendt og nyt. Man skal både kunne høre lyden af de folk, der bruger stedet i dag, og så skal man kunne høre og opleve en masse nye aktiviteter og brugere.  

Plads til alle og masser af hygge og aktivitet

Her skal være plads til alle – til mangfoldigheden. Til flere borgere, foreninger, institutioner og interessegrupper. Her skal være plads til børn, unge og ældre, til indfødte til tilflyttere. Til alle dem, der har lyst til at udfolde sig, til dem der vil opleve, og til dem der ”bare” kommer for fællesskabet.

Frivillige leger allerede med arrangementer som ”Kronhjortens dag”. ”Jernalderløb – OCR-løbet for de stålsatte”, Høstmarked med lokale råvarer”, messer osv. Andre drømmer om kreative værkstedsmuligheder, om at slynge honning, lave bålmad og fællesspisninger, om film- og foredragsaftener, om at spille musik, synge i kor og dyrke yoga, om at mødes og ”hænge ud” med andre familier, om at farve garn, sy, male, om at lave mad, keramik og ting i træ og metal, om fredagsbar og årstidsarrangementer, om at reparere og genbruge… og om bare at møde andre og blive mødt.

Iværksætteri og leje af lokaler

Imellem skønne hverdagsaktiviteter og større arrangementer bliver der gode rammer for lokaludvikling og iværksætteri for både frivillige, skoler og erhvervsliv. Og det vil stadig være muligt at leje kontorpladser og lokaler til fester, konferencer temadage osv.

Åbne værksteder og frivilligt engagement

Værksteder åbnes op og det bliver nemmere for foreningen at få adgang til lokaler. De fremtidige aktiviteter skabes i et samspil mellem ledelse, samarbejdspartnere, brugere og frivillige med udgangspunkt i lokale ønsker, interesser og muligheder.

Fremtidig organisering

Hvem skal fremover udvikle og drifte Stenvad Mosebrug

I Norddjurs Kommune har man besluttet at Mosebruget fremover skal drives af en nyetableret forening, som kan fokusere 100 % på driften og udviklingen af Stenvad Mosebrug. Derfor skilles driften fra Stationen i Allingåbro. Foreningen Stenvad Mosebrug er stiftet for at imødekomme det ønske.

Kommune vil opprioritere Stenvad Mosebrug som kommunens kulturelle og historiske fyrtårn i midten til glæde for borgere, turister, tilflyttere, erhverv mv. Den opprioritering kræver en fremtidig bestyrelse som både er repræsentativ og som samlet besidder de nødvendige kompetencer der skal til for at komme i mål med de nye visioner for Mosebruget.

Alle kan blive medlem af den nye forening, og borgere, samarbejdspartnere m.fl. inviteres aktivt med til at udvikle Mosebruget, til at lave aktiviteter og til at skabe liv og tage hånd om Mosebruget ind i fremtiden.

Baggrund og kommunalt ejerskab

Norddjurs kommune ejer Stenvad Mosebrug. Det er derfor politikerne, der træffer de centrale beslutninger, der har betydning for Mosebrugets drift og udvikling.

Da Landsbyklyngen ”Midt i Norddjurs” foreslår Norddjurs Kommune at søge midler til Mosebruget via Realdania og Lokale og Anlægsfondens ”Mødestedskampagne”, er der lynhurtigt politisk opbakning til det. For der er et kommunalt behov for at tage fat på en ændring af stedets forretningsstrategi, og et ønske om at Stenvad Mosebrugs potentiale udnyttes i højere grad.

Udfordringer og muligheder

Kommunalt er der behov for at nuværende drift og forretningsstrategi skal ændres, så indhold og aktiviteter stemmer bedre overens med de kommunale retningslinjer, og afskrivningen af gælden til Arbejdsmarkedets Feriefond har givet mulighed for en afventende kommunal nytænkning af stedets koncept og funktion.

Muligheden for at søge fondsmidler, som en del af Mosebrugets fremtid, er en bred kærlighedserklæring til stedet og de gode udviklingsmuligheder stedet rummer. Med ansøgningen til Mødestedspuljen vil man udvikle Stenvad Mosebrug som kulturhistorisk fyrtårn og mødested for mange forskellige brugere, både med udgangspunkt i det gode der allerede er, og at det nye, der også er rum og mulighed for.

Politiske beslutninger

Norddjurs Kommune har nu vedtaget en ny vision for Mosebruget, samt vedtaget at en ny forening skal stå bag driften af Mosebruget. Norddjurs Kommune vil være bygherre ved en ombygning af fabrikshallen, og øger i kraft af sin prioritering af Mosebruget sit tilskud med 300.000 kr. årligt til driften. Det årlige kommunale tilskud bliver dermed 1.781.000 kr. De midler skal støtte museumsdriften og almennytte aktiviteter, de må ikke støtte kommerciel drift.

Kommunalbestyrelsen udpeger to politiske repræsentanter til den ny foreningens bestyrelse.

Involvering og et godt frivilligmiljø

Frivilligmiljøet på Mosebruget bliver fremover en endnu vigtigere del af stedets kultur. Det skal være godt at være frivillig på Mosebruget for mange forskellige brugergrupper, så der vil i udviklingen af Mosebruget være fokus på at skabe et godt og anerkendende frivilligmiljø og på aktiv involvering af frivillige.

Hvordan kan du være med til at udvikle Mosebruget?

Mosebruget skal favne bredt. Derfor er en vigtig del i arbejdet med udviklingen af Mosebruget, at skabe grobund for en bred vifte af aktiviteter. Alle brugeres ideer og behov – nye som gamle – er derfor meget centrale i det forsatte arbejde med projektet. Alle kan f.eks. være med til at bidrage til:

  • At præcisere skitser og faciliteter
  • At vælge indhold til udstillingen og være med til at forny den
  • At skabe liv og aktivitet på værkstederne
  • Nuværende aktiviteter og arrangementer
  • Nye aktiviteter og arrangementer
  • At skabe et godt og inkluderende frivillig miljø
  • At søge midler, og arbejde strategisk med Mosebrugets udvikling

Samarbejde er vejen frem

Det er ved at samle kræfter, interesser og ideer, at vi får skabt et Mosebrug fyldt med liv for alle.

Borgere, foreninger, interessegrupper fra hele lokalområdet inviteres til at være med til at skabe mere liv i Mosebruget.

Og også erhvervslivet, og nye samarbejdspartnere som f.eks. andre kulturhuse, museer, skoler mv. inviteres med når der skal skabes aktiviteter og som fremtidige brugere.

Det brede ejerskab og engagement til Mosebruget skal styrkes, en større gruppe af frivillige og brugere skal i højere grad opleve at dette også er deres hus. Mosebruget skal være det fælles fyrtårn, den fælles kulturarv man mødes i og værner om i fællesskab.

Fakta om Mosebruget

Historien

Tørvefabrikken Stenvad Mosebrug har i generationer været en del af Stenvads- og den lokale egns historie.

Mange forskellige mennesker har gennem tiden både professionelt og frivilligt lagt rigtig meget hjerteblod i at udvikle og bevare stedet grundet en helt særlig lokal kærlighed og stolthed til fabrikken.

I 1917 blev den første produktionshal bygget af Johs. F. la Cour. Han var fremadsynet og havde købt Fuglsø Mose og Horsemose, for han ville gøre tørvegravningen til en industri. Kort efter 2. verdenskrig, omkring 1950-erne, ændrede fabrikken produktionen fra tørv til sphagnum.

Rundt om fabrikken og den nye jernbane ”Gjerrildbanen”, som forbandt områdets landsbyer og folk og fragtede træ, fisk og tørv, voksede Stenvad By op som en stationsby med over 50 virksomheder som f.eks. købmand, brugs, mejeri, bageri og meget mere.

I 1992 afsluttede fabrikken produktionen og Nørre Djurs Kommune købte produktionshallen og de øvrige bygninger. Nørredjurs Kommune grundlagde sammen med ildsjæle og med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond Stenvad Mosebrugsmuseum. Stedet overgik ved kommunesammenlægningen til Norddjurs Kommune.

Stenvad Mosebrugscenter

Mosebruget i dag

Stenvad Mosebrugscenter fremstår i dag, som en ældre lokalhistorisk attraktion, hvor fabrikkens, mosens og egnes historie formidles.

Samtidig fungerer Mosebruget også som ramme for private fester, fællesspisning for byens borgere, samt enkelte kulturelle og sociale arrangementer, og udlån af lokaler til harmonikaspillere og en gruppe damer ”Rendemaskerne”, der laver kreative sysler.

Derudover bidrager biavlerforeningen og frivillige seniorer i støtteforeningen ”Mosefolket” til aktiviteter og vedligehold. Andre frivillige seniorer står bag Kreativmessen, Strikkefestivalen og hjælper til med kagebagning til Mosebrugets månedlige kaffe- kagebord.

Enkelte selvstændige og iværksættere, samt Landsbyklyngen Midt i Norddjurs har de senere år haft base på Mosebruget.

Bygninger og tilhørende arealer

Mosebruget består i dag af flere gamle bygninger, som udover hovedbygningen ”fabrikshallen”, er et smedeværksted, et tømmerværksted, samt møde og kontorlokaler. Bygningerne ligger samlet om en gårdsplads omgivet af seks tønder land. Herfra går hovedparten af det 7 km smalsporsbane, der i sin tid fragtede tørv fra moserne med tipvogne.

Udover disse bygninger ejer Nordjurs Kommune også det gamle bageri, som er nabo til Stenvad Mosebrug. Det bruges indtil 22/23 af Djurslandsskolen. Herefter skal der tages stilling til bygningernes fremtid. De kunne være en ide, at bageriet også skal indeholde funktioner og faciliteter, der skal være en del af den samlede udviklingsplan for Stenvad Mosebrug.

På kanten til naturen

Stenvad Mosebrug ligger på ”kanten” til naturen i hjertet af Stenvad. Midt i Norddjurs i et mangfoldigt grønt landsskabsbælte, hvor særligt moser, hede og et kuperet terræn er karakteristiske landsskabstræk. Fabrikken er placeret lige op ad den tidligere jernbane ”Gjerrildbanen, som er i dag en sti, som rigtig mange benytter, og som stadig forbinder landsbyer og natur.